อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภารกิจสำนักกอง

กองการศึกษา

                                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  งานการกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย  โดยกำหนดฝ่าย จำนวน 3 ฝ่าย  กลุ่มงาน จำนวน 1 กลุ่มงาน  โรงเรียนในสังกัด จำนวน
5 โรงเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และมีภารกิจงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

                                1.   ฝ่ายแผนงานและโครงการ

                                      1.1   งานแผนและโครงการ

                                      1.2   งานระบบสารสนเทศ

                                      1.3   งานงบประมาณ

                                      1.4   งานบริหารงานทั่วไป

                                2.   ฝ่ายบริหารการศึกษา

                                      2.1   งานการศึกษาปฐมวัย

                                      2.2   งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

                                      2.3   งานโรงเรียน

                                      2.4   งานกิจการนักเรียน

                                3.   ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                      3.1   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

                                      3.2   งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

                                      3.3   งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

                                      3.4   งานกิจการศาสนา

                                      3.5   งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

                                4.   กลุ่มงานนิเทศการศึกษา

                                5.   โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ

                                6.   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร

                                7.   โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้ำ

                                8.   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม

                                9.   โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี

                                10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโอน

                                11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคลองช้าง

                                12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ

---- ไม่มีข้อมูล ----