อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
มาตรการภายในในการป้องกันการทุจริต
จำนวนเอกสารทั้งหมด 5 รายการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลเมืองปัตตานี
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองปัตตานี
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563