อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
มาตรการภายในในการป้องกันการทุจริต
จำนวนเอกสารทั้งหมด 10 รายการ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
มาตรการ กลไกในการให้บริการประชาชนหรืผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเทศบาลเมืองปัตตานี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลเมืองปัตตานี
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองปัตตานี
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563