อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข้อมูลทั่วไป
อาณาเขต
ที่ตั้งและอาณาเขต เทศบาลเมืองปัตตานี ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี บริเวณใจกลางเมืองห่างจาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑,๐๕๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๔.๗๘ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลสะบารัง ตำบลอาเนาะรู ตำบลจะบังติกอ ยกฐานะเป็นเทศบาล ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง เทศบาลเมืองปัตตานี ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๗๘
ทิศเหนือ จด
อบต.รูสะมิแล
ทิศใต้ จด
อบต.ตะลุโบะ
ทิศตะวันออก จด
อบต.บานา
ทิศตะวันตก จด
อบต.รูสะมิแล
สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศ
มีลักษณะส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม ถูกน้ำท่วมในฤดูฝน ลักษณะพื้นที่ลาดเอียง จากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่านเป็นแม่น้ำสำคัญมีน้ำตลอดปีใช้ประโยชน์ในด้าน การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง เลี้ยงสัตว์ และใช้ประโยชน์ทางด้านกิจการประปา ใช้เป็น แหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา เพื่อบริการน้ำดื่มน้ำใช้ ให้แก่ประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและนอก เขตเทศบาลลักษณะดินเป็นดินเหนียว และดินร่วนปนทราย ซึ่งมีระดับความสมบูรณ์ปานกลาง ถึง ค่อนข้างสูง การระบายน้ำไม่ค่อยดี เหมาะในการปลูกพืชสวนและพืชไร่