อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
จำนวนเอกสารทั้งหมด 32 รายการ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
แผนอัตรากำลัง 2561-2563ฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
แผนอัตรากำลัง 2561-2563ฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 (ฉบับที่ 3) ข้อ 8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ข้อ 9 ภาระค่าใช้จ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 (ฉบับที่ 3) ข้อ 11 บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่ง
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2) ข้อ 8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง
ไปที่หน้า