อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ทำเนียบปลัดเทศบาล
นายณัฐวุฒิ พุฒิพงศ์กวิน
พ.ศ. ๑ พ.ย.๒๕๖๑ - ๓๑ ต.ค.๒๕๖๒
นายวิเชียร โภชนกิจ
พ.ศ. ๑ มี.ค.๒๕๕๐ – ๑ ต.ค.๒๕๖๑
นางฐิติพร บุญเรืองขาว
พ.ศ. ๑ ธ.ค.๒๕๔๖ – ๒๑ ม.ค.๒๕๔๘
นายมนูญ ศรีกระจ่าง
พ.ศ. ๑ ต.ค.๒๕๔๕ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๖
นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
พ.ศ. ๑ ต.ค.๒๕๔๓ – ๑๘ พ.ย.๒๕๔๔
นางประณีต ถาวร
พ.ศ. ๑ ต.ค.๒๕๔๐ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๓
นายไสว อินทสุวรรณ
พ.ศ. ๑๐ ต.ค.๒๕๓๗ – ๓๐ ก.ค.๒๕๔๐
นายสมมาตร อดุลยพันธ์
พ.ศ. ๑๖ ธ.ค.๒๕๓๔ – ๑๐ ต.ค.๒๕๓๗
นายวิโรจน์ นามสินธุ์
พ.ศ. ๑๑ ต.ค.๒๕๓๑ – ๑๕ ธ.ค.๒๕๓๔
นายธำรง เเสงมนตรี
พ.ศ. ๑๖ ม.ค.๒๕๓๑ – ๑๐ ต.ค.๒๕๓๑
นายบุญสิน ภัทรปกรณ์
พ.ศ. ๑ ธ.ค.๒๕๒๙ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๐
นายอาภรณ์ จันทรังษี
พ.ศ. ๑ พ.ค.๒๕๒๗ – ๓๐ พ.ย.๒๕๒๙
นายบุญชัย วงศ์จรรยา
พ.ศ. ๑๐ พ.ย.๒๕๒๕ – ๓๐ เม.ย.๒๕๒๗
นางประไพ อินทกาศ
พ.ศ. ๓๑ มี.ค.๒๕๒๔ – ๙ พ.ย.๒๕๒๕
นายคณิต จารุวรรณ
พ.ศ. ๑๕ พ.ย.๒๕๒๒ – ๓๐ มี.ค.๒๕๒๔
นายพูลศิริ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ศ. ๑ มิ.ย.๒๕๒๐ – ๑๑ ก.ย.๒๕๒๒
นายถนัด ช่างชุม
พ.ศ. ๑ พ.ย.๒๕๑๘ – ๓๑ พ.ค.๒๕๒๐
นายพนัส ลวณะมาลย์
พ.ศ. ๑ ก.ย.๒๕๑๖ – ๑๕ ก.ย.๒๕๑๘
นายสุมิตร รอดสวัสดิ์
พ.ศ. ๑ ก.พ.๒๕๑๓ – ๓๑ ส.ค.๒๕๑๖
นายประเสริฐ บุญซื่อ
พ.ศ. ๑ ธ.ค.๒๕๑๑ – ๓๑ ม.ค.๒๕๑๒
นายปลื้ม มหิศมณี
พ.ศ. ๑๖ ม.ค.๒๕๐๘ – ๓๐ พ.ย.๒๕๑๑
นายครัน กุลมาตย์
พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๙๙ – ๑๕ ม.ค.๒๕๐๘
นายนิคม วงษ์ทน
พ.ศ. พ.ศ.๒๔๙๔ – ๒๔๙๙
นายอำพันธ์ จันทร์เพ็ญ
พ.ศ. พ.ศ.๒๔๘๖ – ๒๔๙๓
นายปลื้ม มหิศมณี
พ.ศ. พ.ศ.๒๔๘๔ – ๒๔๘๕
นายแผ้ว กาญจนธร
พ.ศ. พ.ศ.๒๔๘๑ – ๒๔๘๔
ขุนศุภกิจโกศล
พ.ศ. พ.ศ.๒๔๗๙ – ๒๔๘๑