อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภารกิจสำนักกอง

ข้อมูลทั่วไป  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานี ฝ่ายเทศพาณิชย์การดำเนินงานซึ่งขึ้นตรงต่อเทศบาลเมืองปัตตานี กิจการที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกิจการอื่นๆ คือ เป็นการดำเนินงานธุรกิจการค้าอย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขัดสนเงินทองเป็นการชั่วคราว แล้วยังมุ่งหวังกำไรไปบูรณะท้องถิ่นอีกประการหนึ่งด้วย ฉะนั้น ความมั่นคงของกิจการสถานธนานุบาล ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง เพราะสถานธนานุบาลแต่ละแห่งจะต้องรักษาทรัพย์สินของประชาชนที่มีมูลค่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องทำการตรวจทรัพย์สินอยู่เสมอ  อนึ่งการดำเนินการกิจการสถานธนานุบาลเป็นนโยบายรัฐบาลที่ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นครั้งคราว นับว่าเป็นสวัสดิการทางสังคมอย่างหนึ่งของท้องถิ่นด้วย ซึ่งการให้บริการดังกล่าวมีผลกำไรก็จะนำไปบูรณะท้องถิ่น และสาธารณกุศลให้เกิดแก่ประชาชนต่อไปกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานกลาง ส.ธ.ท. ซึ่งต้องควบคุมดูแลการดำเนินการของสถานธนานุบาลอย่างใกล้ชิดตลอดมา

อำนาจหน้าที่

1. เก็บรักษาเงินทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ
2. จัดหาและอนุมัติกู้เงิน ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ
3. เบิกจ่ายเงินเดือน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถานธนานุบาล
4. จัดทำสัญญาจ้าง และสัญญาค้ำประกัน
5. สอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาล
6. พิจารณาอนุมัติการลา และหยุดพักผ่อนประจำปี
7. พิจารณาความดีความชอบและพิจารณาโทษแก่พนักงาน
8. ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานี เป็นเทศพาณิชย์ขึ้นตรงต่อเทศบาลเมืองปัตตานี มีผู้บริหารสถานธนานุบาล คือ ผู้จัดการสถานธนานุบาล ซึ่งมีภารกิจหลักด้านการให้บริการประชาชน ในการรับจำนำทรัพย์ สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขัดสนเงินทองเป็นการชั่วคราว โดยมุ่งหวังผลกำไรเพื่อนำไปบูรณะท้องถิ่นอีกส่วนหนึ่งให้เจริญขึ้นไป

---- ไม่มีข้อมูล ----

---- ไม่มีข้อมูล ----