อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานสถานะตามระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี2562