อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
จำนวนเอกสารทั้งหมด 10 รายการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
ประกาศขยายกรอบแผนป้องกันการทุจริต 2561-2564 เป็น 30 ก.ย. 2565
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
ประกาศเทศบาลเมืองปัตตานี เรื่องขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)ของเทศบาลเมืองปัตตานี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานสถานะตามระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี2562