อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภารกิจสำนักกอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ  งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค  งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม  งานพยาธิวิทยา  งานรังสีวิทยา  งานวิชาการทางการแพทย์   งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  งานการแพทย์  งานการแพทย์ฉุกเฉิน  งานรักษาพยาบาล  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  งานบริหารสาธารณสุข  งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค  งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ  งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ  งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข  งานกฎหมายสาธารณสุข  งานแพทย์แผนไทย  งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย  งานกายภาพและอาชีวบำบัด  งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตกรรมสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด  งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย  งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล  งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข  งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสนับสนุนสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยกำหนดฝ่าย จำนวน 3 ฝ่าย  และมีภารกิจงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

 

                                1.   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                      1.1   งานบริหารงานทั่วไป

                                      1.2   งานการเงินและบัญชี

                                2.   ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

                                      2.1   งานคุ้มครองผู้บริโภค

                                      2.2   งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

                                      2.3   งานรักษาความสะอาด

                                      2.4   งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

                                3.   ฝ่ายบริการสาธารณสุข

                                      3.1   งานศูนย์บริการสาธารณสุข

                                              3.1.1   ศูนย์บริการสาธารณสุขกะลาพอ

                                              3.1.2   ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปากน้ำ

                                              3.1.3   ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

                                        3.2 งานส่งเสริมสุขภาพ

                                        3.3 งานสัตวแพทย์

                                        3.4 งานป้องกันและควบคุมโรค

---- ไม่มีข้อมูล ----