อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภารกิจสำนักกอง

สำนักช่าง

                                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ
งานประมาณราคา  งานจัดทำราคากลาง  งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ  งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานตรวจสอบการก่อสร้าง  งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล  งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ การเก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยกำหนดส่วน  จำนวน 3 ส่วน  และกำหนดฝ่าย จำนวน 7 ฝ่าย  และมีภารกิจงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

                                1.   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                      1.1   งานบริหารงานทั่วไป

                                      1.2   งานพัสดุและทรัพย์สิน

                                2.   ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

                                      2.1   ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

                                              2.1.1   งานวิศวกรรม

                                              2.1.2   งานสถาปัตยกรรม

                                      2.2   ฝ่ายควบคุมอาคาร

                                              2.2.1   งานควบคุมอาคาร

                                              2.2.2   งานผังเมือง

                                3.   ส่วนการโยธา

                                      3.1   ฝ่ายสาธารณูปโภค

                                              3.1.1   งานสาธารณูปโภค

                                              3.1.2   งานปรับปรุงภูมิทัศน์

                                              3.1.3   งานสถานที่

                                              3.1.4   งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร

                                      3.2   ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

                                              3.2.1   งานศูนย์เครื่องจักรกล

                                4.   ส่วนช่างสุขาภิบาล

                                      4.1   งานบริหารงานทั่วไป

                                      4.2   ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว

                                              4.2.1   งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                                      4.3   ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

                                              4.3.1   งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย

                                              4.3.2   งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ

                                              4.3.3   งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

---- ไม่มีข้อมูล ----