อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กองทุนประกันสุขภาพ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 18 รายการ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนฯปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปัตตานี ปี งบประมาณ 2560
รวมประเด็นข้อหารือ จากสตง.
สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรูปภาพโครงการที่ขออนุมัติในปีงบประมาณ 2559
ประกาศกองทุนฯ กำหนดอัตราค่าชดเชยการบริการสาธารณสุขตามประเภทกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
สรุปผลการดำเนิน'งานโครงการกองทุนฯ ปี งบประมาณ 2558
รูปภาพโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปัตตานีปี 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปัตตานี 2559
รูปภาพโครงการ ปีงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2558
โครงการประเภทต่างๆที่ผ่านการอนุมัตเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปัตตานีปีงบประมาณ 2558
ไปที่หน้า