หัวหน้าส่วนราชการ

 • นางวรรณ์ลดา อร่ามศรีธรรม
 • ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ รก.ปลัดเทศบาลเมืองปัตตานี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089-5990496 • -ว่าง-
 • รองปลัดเทศบาลเมืองปัตตานี
 • เบอร์โทรศัพท์ : • -ว่าง-
 • รองปลัดเทศบาลเมืองปัตตานี
 • เบอร์โทรศัพท์ : • นายสตพงษ์ จันทร์หอม
 • นิติกรชำนาญการพิเศษ รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089-6533392 • นายอำนวยโชค บุญพร้อม
 • รก. ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081-5995579 • ผศ.สุวิมล นราองอาจ
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087-4782688 • นายอำนวยโชค บุญพร้อม
 • ผู้อำนวยการส่วนควบคุม
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081-5995579 • นายสมมาส ทัศวา
 • ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081-7386032 • นายรเมศ ไพบูลย์สมบัติ
 • ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084-2577745 • นายสรคม เอียบสกุล
 • ผู้อำนวยการกองการประปา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081-5401982 • นางจีรายุ บุญสนอง
 • รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 • เบอร์โทรศัพท์ : 094-5824875 • นางวรรณ์ลดา อร่ามศรีธรรม
 • ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089-5990496 • นางสาวอุไรวรรณ คงทน
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089-7890815 • นางสาวฟารีดา สมานพิทักษ์
 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086-2919038 • - ว่าง -
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • เบอร์โทรศัพท์ : -