หัวหน้าส่วนราชการ

 • นางสาวกัญญา ทองคุปต์
 • รองปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองปัตตานี รก.ปลัดเทศบาลเมืองปัตตานี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084-6335059 • นางสาวกัญญา ทองคุปต์
 • รองปลัดเทศบาลเมืองปัตตานี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084-6335059 • ว่าง
 • รองปลัดเทศบาลเมืองปัตตานี
 • เบอร์โทรศัพท์ : - • นายสตพงษ์ จันทร์หอม
 • นิติกรชำนาญการพิเศษ รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089-6533392 • นายอำนวยโชค บุญพร้อม
 • ผ.อ.ส่วนควบคุมและผังเมือง รก.ผ.อ.สำนักช่าง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081-5995579 • ผศ.สุวิมล นราองอาจ
 • ผ.อ.กองการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087-4782688 • นายอำนวยโชค บุญพร้อม
 • ผ.อ.ส่วนควบคุมและผังเมือง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081-5995579 • นายสมมาส ทัศวา
 • ผ.อ.ส่วนการโยธา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081-7386032 • นายรเมศ ไพบูลย์สมบัติ
 • ผ.อ.ส่วนช่างสุขาภิบาล
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084-2577745 • นายสรคม เอียบสกุล
 • ผ.อ.กองการประปา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081-5401982 • นางสาวจิดาภา การค้า
 • ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086-6924811 • นางวรรณ์ลดา อร่ามศรีธรรม
 • ผ.อ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089-5990496 • นางวรรณา ชีวะสาธน์
 • หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน ผ.อ.กองคลัง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081-0984485 • นางสาวฟารีดา สมานพิทักษ์
 • ผ.อ.กองการเจ้าหน้าที่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086-2919038 • นายสมศักดิ์ เหมรา
 • ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081-5531348