อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภารกิจสำนักกอง

กองคลัง

                                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน  การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้  งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม  งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท  งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยกำหนดฝ่าย จำนวน 5 ฝ่าย และมีภารกิจงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

                                1.   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                      1.1   งานบริหารงานทั่วไป

                                2.   ฝ่ายบริหารงานคลัง

                                      2.1   งานการเงินและบัญชี

                                      2.2   งานสถิติการคลัง

                                3.   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

                                      3.1   งานพัสดุและทรัพย์สิน

                                4.   ฝ่ายพัฒนารายได้

                                      4.1   งานพัฒนารายได้

                                      4.2   งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

                                5.   ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                                      5.1   งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                                      5.2   งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

---- ไม่มีข้อมูล ----