อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อำนาจหน้าที่

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองปัตตานี

 

                    เทศบาลเมืองปัตตานี มีสำนัก กอง และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ดังนี้

                    1.   สำนักปลัดเทศบาล

                    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล  งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานนิติการ  งานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประจำตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อมและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาล เป็นการเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  งานบริการข้อมูลสถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายโดยกำหนดฝ่าย  จำนวน 4 ฝ่าย กำหนดกลุ่มงาน จำนวน 1 กลุ่มงาน  และมีภารกิจงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

                                1.   ฝ่ายอำนวยการ

                                      1.1   งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

                                2.   ฝ่ายปกครอง

                                      2.1   งานรักษาความสงบ

                                      2.2   งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

                                3.   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                      3.1   งานบริหารงานทั่วไป

                                      3.2   งานเลขานุการผู้บริหาร

                                4.   ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                      4.1   งานบริหารงานทั่วไป

                                      4.2   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1

                                      4.3   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2

                                5.   กลุ่มงานนิติการ

                                      5.1   งานกฎหมายและระเบียบ

                                      5.2   งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย

                          2.   กองคลัง

                                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน  การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้  งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม  งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท  งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ
ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยกำหนดฝ่าย จำนวน 5 ฝ่าย และมีภารกิจงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

                                1.   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                      1.1   งานบริหารงานทั่วไป

                                2.   ฝ่ายบริหารงานคลัง

                                      2.1   งานการเงินและบัญชี

                                      2.2   งานสถิติการคลัง

                                3.   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

                                      3.1   งานพัสดุและทรัพย์สิน

                                4.   ฝ่ายพัฒนารายได้

                                      4.1   งานพัฒนารายได้

                                      4.2   งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

                                5.   ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                                      5.1   งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                                      5.2   งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                          3.   สำนักช่าง

                                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา  งานจัดทำราคากลาง  งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ  งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานตรวจสอบการก่อสร้าง  งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล  งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ การเก็บรักษา
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยกำหนดส่วน  จำนวน 3 ส่วน  และกำหนดฝ่าย จำนวน 7 ฝ่าย  และมีภารกิจงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

                                1.   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                      1.1   งานบริหารงานทั่วไป

                                      1.2   งานพัสดุและทรัพย์สิน

                                2.   ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

                                      2.1   ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

                                              2.1.1   งานวิศวกรรม

                                              2.1.2   งานสถาปัตยกรรม

                                      2.2   ฝ่ายควบคุมอาคาร

                                              2.2.1   งานควบคุมอาคาร

                                              2.2.2   งานผังเมือง

                                3.   ส่วนการโยธา

                                      3.1   ฝ่ายสาธารณูปโภค

                                              3.1.1   งานสาธารณูปโภค

                                              3.1.2   งานปรับปรุงภูมิทัศน์

                                              3.1.3   งานสถานที่

                                              3.1.4   งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร

                                      3.2   ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

                                              3.2.1   งานศูนย์เครื่องจักรกล

                                4.   ส่วนช่างสุขาภิบาล

                                      4.1   งานบริหารงานทั่วไป

                                      4.2   ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว

                                              4.2.1   งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                                      4.3   ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

                                              4.3.1   งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย

                                              4.3.2   งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ

                                              4.3.3   งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

                          4.   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ  งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม  งานพยาธิวิทยา  งานรังสีวิทยา  งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  งานการแพทย์  งานการแพทย์ฉุกเฉิน  งานรักษาพยาบาล  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  งานบริหารสาธารณสุข  งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค  งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ  งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ  งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข  งานกฎหมายสาธารณสุข  งานแพทย์แผนไทย  งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด  งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตกรรมสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด  งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย  งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล  งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสนับสนุนสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยกำหนดฝ่าย จำนวน 3 ฝ่าย  และมีภารกิจงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

                                1.   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                      1.1   งานบริหารงานทั่วไป

                                      1.2   งานการเงินและบัญชี

                                2.   ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

                                      2.1   งานคุ้มครองผู้บริโภค

                                      2.2   งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

                                      2.3   งานรักษาความสะอาด

                                      2.4   งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

                                3.   ฝ่ายบริการสาธารณสุข

                                      3.1   งานศูนย์บริการสาธารณสุข

                                              3.1.1   ศูนย์บริการสาธารณสุขกะลาพอ

                                              3.1.2   ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปากน้ำ

                                              3.1.3   ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

                                        3.2 งานส่งเสริมสุขภาพ

                                        3.3 งานสัตวแพทย์

                                        3.4 งานป้องกันและควบคุมโรค

                          5.   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

                                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยกำหนดฝ่าย จำนวน 2 ฝ่าย  และมีภารกิจงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

                                1.   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                      1.1   งานบริหารงานทั่วไป

                                      1.2   งานประชาสัมพันธ์

                                2.   ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

                                      2.1   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

                                      2.2   งานงบประมาณ

                                      2.3   งานวิจัยและประเมินผล