อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ระเบียบกฎหมาย
จำนวนเอกสารทั้งหมด 21 รายการ
พ.ร.บ.การบริหารงานฯ ผ่านระบบดิจิทัล 2562
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปัตตานี เรื่อง การติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปัตตานี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2564
พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
พรบ.การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับ 3 พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับ 2 พ.ศ.2559
ไปที่หน้า