อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ระเบียบกฎหมาย
จำนวนเอกสารทั้งหมด 23 รายการ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
พ.ร.บ.การบริหารงานฯ ผ่านระบบดิจิทัล 2562
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปัตตานี เรื่อง การติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปัตตานี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2564
พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
พรบ.การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ไปที่หน้า