อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภารกิจสำนักกอง

กองการเจ้าหน้าที่

                                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท   งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน   งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ   งานการให้พ้นจากราชการ  งานเลขานุการของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวและที่ได้รับมอบหมายโดยกำหนดฝ่าย จำนวน 3 ฝ่าย และมีภารกิจงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

                                1.   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                      1.1   งานบริหารงานทั่วไป

                                2.   ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง

                                      2.1   งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

                                      2.2   งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

                                3.   ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

                                      3.1   งานบุคลากรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                      3.2   งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

 

 

---- ไม่มีข้อมูล ----