อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
นายนิอันนุวา สุไลมาน
พ.ศ. ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน
นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
พ.ศ. ๘ เม.ย. ๒๕๕๕ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๔
นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
พ.ศ. ๙ มี.ค.๒๕๕๑ – ๘ มี.ค.๒๕๕๕
นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
พ.ศ. ๓๑ ม.ค.๒๕๔๗ – ๓๐ ม.ค.๒๕๕๑
นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
พ.ศ. ๒๕ ธ.ค.๒๕๔๒ – ๒๔ ธ.ค.๒๕๔๖
นายไพโรจน์ พานิชกุล
พ.ศ. ๓๐ ก.ย.๒๕๔๑ – ๒๐ พ.ย.๒๕๔๒
นายแวซาเฮาะ เบ็ญจลักษณ์
พ.ศ. ๑ ต.ค.๒๕๔๐ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๑
นายไพโรจน์ พานิชกุล
พ.ศ. ๒๑ พ.ย.๒๕๓๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๐
นางสาวสายไหม โกวิทยา
พ.ศ. ๗ พ.ย. ๒๕๓๗ – ๒๐ พ.ย.๒๕๓๘
นายแวซาเฮาะ เบ็ญจลักษณ์
พ.ศ. ๙ ก.ย.๒๕๓๗ – ๗ พ.ย.๒๕๓๗
นางสาวสายไหม โกวิทยา
พ.ศ. ๑๗ ธ.ค.๒๕๓๓ – ๙ ก.ย.๒๕๓๗
นางสาวสายไหม โกวิทยา
พ.ศ. ๑๖ เม.ย.๒๕๒๙ – ๑๗ ธ.ค.๒๕๓๓
ร.อ.สุชาติ บำรุงกรณ์
พ.ศ. ๑๔ ต.ค.๒๕๒๘ – ๑๕ เม.ย.๒๕๒๙
นายเจริญ จันทอิสสระ
พ.ศ. ๒๗ ส.ค.๒๕๒๘ – ๑๓ ต..๒๕๒๘
นายเติมศักดิ์ คณานุรักษ์
พ.ศ. ๕ ม.ค.๒๕๒๖ – ๒๖ ส.ค.๒๕๒๘
นายบุญเลิศ โรจนาลักษณ์
พ.ศ. ๑๑ ต.ค.๒๕๒๕ – ๔ ม.ค.๒๕๒๖
นายประชา กุกุทพันธ์
พ.ศ. ๑๔ ก.ค.๒๕๒๓ – ๑๐ ต.ค.๒๕๒๕
นายเติมศักดิ์ คณานุรักษ์
พ.ศ. ๙ ม.ค.๒๕๑๘ – ๑๓ ก.ค.๒๕๒๓
นายเจริญ สุวรรณมงคล
พ.ศ. ๗ เม.ย.๒๕๑๕ – ๘ ม.ค.๒๕๑๘
นายมนตรี ตระหง่าน
พ.ศ. ๒๑ ม.ค.๒๕๑๕ – ๖ เม.ย.๒๕๑๕
นายดิเรก คณานุรักษ์
พ.ศ. ๑ พ.ค.๒๔๙๒ – ๒๐ ม.ค.๒๕๑๕
นายเจริญลาภ เลาหะวณิชย์
พ.ศ. ๗ ส.ค.๒๔๙๑ – ๓ เม.ย.๒๔๙๒
นายอนันต์ คณานุรักษ์
พ.ศ. ๑๘ ธ.ค.๒๔๘๙ – ๖ ส.ค.๒๔๙๑
ขุนเจริญวรเวชช
พ.ศ. ๓๐ เม.ย.๒๔๘๓ – ๑๗ ธ.ค.๒๔๘๙
ขุนอนุกิจสุรทัณฑ์
พ.ศ. ๒ มิ.ย.๒๔๘๑ - ๒๙ เม.ย.๒๔๘๓
นายลพ โรจนประดิษฐ์
พ.ศ. ๒๘ เม.ย.๒๔๗๙ - ๑ มิ.ย.๒๔๘๑