ข้อชี้แจง กรุณาเลือกในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 สถานภาพของผู้มารับบริการ
ส่วนที่ 3 เรื่องที่ขอรับบริการ

ปัจจัยความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่

3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ

4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย

2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน

3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว

4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ที่นั่ง

2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบ ในการบริการข้อมูลสารสนเทศ

3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม

4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย

ส่วนที่ 5 ท่านคิดว่า เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (ทม.ปัตตานี) ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้