อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
นโยบาย

นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วย   วิสัยทัศน์   ที่ว่า

  " ประสบการณที่ผ่านมา ใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตคนบ้านเรา "  

 

  พันธกิจ  

๑. เพิ่มพูนค่างานที่มี สร้างสรรค์เศรษฐกิจวิถีใหม่

๒. พัฒนาระบบสาธารณสุขเชิงรุก

๓. เปิดพื้นที่การเรียนรู้ กิจกรรมสร้างสรรค์และกีฬาเชื่อมโรงเรียนกับชุมชน

๔. สร้างปัตตานีให้เป็นเมืองสีเขียวและมีกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๕. จัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี และพัฒนาเตือนภัยพิบัติ

๖. ยกระดับการท่องเที่ยวปัตตานีสู่สากล ผ่านการเชื่อมคุณค่าทางศาสนา ความเชื่อวัฒนธรรมที่หลากหลาย

๗. สร้างสังคมที่ปลอดภัย ไว้วางใจ ดูแลเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว

๘. จัดสวัสดิการพื้นฐานที่เท่าเทียม ทั่วถึง ยุติธรรม

๙. สร้างธรรมาภิบาลและบริหารเทศบาลโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

    เป้าหมายการพัฒนา    :    เมืองปัตตานีน่าอยู่  เฟื่องฟูวัฒนธรรม    

 

9 นโยบายเพื่อการพัฒนา

  1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                    สถานการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้นได้สร้างปัญหาในทางเศรษฐกิจแก่ทุกเมืองในโลกนี้ไม่เว้นกระทั่งเมืองปัตตานี ในระยะสั้นการประคับประคองเศรษฐกิจของเมืองคือความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้นการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจ้างงานของเทศบาลจะต้องเน้นให้ระบบเศรษฐกิจและคนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันเทศบาลจะต้องส่งเสริมหรืออำนวยความสะดวกให้มีพื้นที่ หรือส่งเสริมให้เกิดการค้าขายภายในชุมชนเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจฐานราก ผู้ค้า ผู้ประกอบการ แรงงานที่เดินทางกลับมาในพื้นที่ ให้สามารถฟันฝ่าความยากลำบากนี้ไปด้วยกันให้ได้ โดยกระผมและทีมบริหารมองเห็นว่า 3 ตำบล ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี มีความแตกต่างกันในการประกอบอาชีพ แต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอันเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจในเมืองปัตตานี ทั้งเรื่อง อาหาร การค้าขาย การประมง การท่องเที่ยว กระทั่งตลาดในรูปแบบต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ แต่ยังขาดการเติมเต็มวิธีการที่จะเพิ่มมูลค่าของสินค้าและการบริการดังกล่าว เพราะฉะนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาและทำนุบำรุงพื้นฐานเศรษฐกิจเหล่านี้ให้อยู่รอด และต่อยอดเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาระบบที่มีความทันสมัย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ในปัจจุบันโลกของธุรกิจได้มีการสร้างนวัตกรรมรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆมากมาย ที่มีบทบาทในการสร้างงาน พัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คน และกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยจากคนรุ่นใหม่ เพราะฉะนั้น การทำงานต้องเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นและออกแบบ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกแก่ทั้งระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี

  1. นโยบายด้านการสาธารณสุข

                    การยกระดับให้ประชาชนในเมืองปัตตานี มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการสาธารณสุข ต้องมีการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เชิงรุกในชุมชน และโรงเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกันการควบคุม การแพร่และการระงับการระบาดของโรคติดต่อ หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชน ด้วยการผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร ผลักดันให้มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้บริการรถพยาบาลเคลื่อนที่รับ - ส่ง ถึงบ้าน และส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลภาครัฐ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดให้สะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมอนามัย

  1. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา และพื้นที่การเรียนรู้ในชุมชน

                    มุ่งสร้างแหล่งการศึกษาชั้นดีสําหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย สถานศึกษาทุกระดับต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการรวมทั้งปรับวิธีการเรียนการสอน เพื่อทำให้เยาวชนรู้สึกสนุกและมีส่วนร่วม ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนานำไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ การผลักดันให้เกิดพื้นที่ทางการกีฬา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ทั้งกีฬากลางแจ้ง กีฬาในร่ม กีฬาเอ็กซ์ตรีม (Extreme Sport) รวมทั้งอีสปอร์ต (E-Sport) รวมถึงผลักดันกระบวนการศึกษารูปแบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้ประชาชนทุกกลุ่ม ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง (Self-initiated study) ซึ่งเน้นการพัฒนาส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยงว่าจะอยู่ในวัยไหนก็สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีที่สิ้นสุด

  1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

                    เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนำ ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส ปลอดภัยจากมลพิษ เพิ่มพื้นที่ปอดของเมืองโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง พัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี และหาพื้นที่ในการจัดทำสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในชุมชน ให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน มีการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบคู/คลองระบายน้ำ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ รวมถึงการประหยัดพลังงานโดยใช้หลอดไฟฟ้าสาธารณะแบบ LED เพื่อประหยัดพลังงานและเพิ่มอายุการใช้งาน เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  1. นโยบายด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานและระบบเตือนภัยพิบัติ

                    เทศบาลเมืองปัตตานี ต้องเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน การลงทุนเชิงพาณิชย์ และการท่องเที่ยว ทางเทศบาลจะดำเนินการพัฒนาและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมทุกเส้นทางให้ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ระหว่างพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานีกับพื้นที่ท้องถิ่นใกล้เคียง พร้อมก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้าในชุมชน เพิ่มเส้นทางเลี่ยง ทางลัดเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดให้กับประชาชน และพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ออกแบบระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน การติดตั้งและบํารุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV บริเวณถนนสายหลักจุดเสี่ยงต่าง ๆ และขยายพื้นที่ไปในชุมชนภายในเขตเทศบาล มีการพัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล พัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้สามารถดื่มได้โดยปลอดภัยไร้สารเจือปน ด้านระบบเตือนภัยต้องมีการพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติที่เชื่อถือได้ และสร้างคนที่มีความพร้อมในการใช้ระบบ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อซ้อมการรับมือกับภัยพิบัติด้านต่างๆ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

  1. นโยบายด้านสังคมวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

          ปัตตานีเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของผู้คน ประเพณี วัฒนธรรมอันเป็นต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่อาจประเมินค่าได้ ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านนี้ต้องให้ความสําคัญต่อการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น และมีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของทุกกลุ่มในพื้นที่โดยเน้นให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเหล่านี้ ต้องถูกยกระดับไปสู่การท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ต้องมีการสำรวจข้อมูล จัดทำปฏิทินการท่องเที่ยว กำหนดกิจกรรมประจำปี ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี โดยให้ชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการร่วมดำเนินการ รวมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม จัดสรรสถานที่สำหรับค้าขายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า OTOP ให้กับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน วัด มัสยิด ศาลเจ้า และสถานพยาบาล เพื่อเสริมศักยภาพในการดูแลและพัฒนาการบริการประชาชน

  1. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

          ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ต้องได้รับการยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทําฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาระบบบริการ การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัด การบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม ให้การดูแลด้านสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดสวัสดิการสังคมให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปัตตานี เช่น การพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นไลน์เพื่อแจ้งข้อมูลต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ในเทศบาล อันจะเป็นการลดระยะเวลาในการเข้ามาติดต่องานได้

  1. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และการดูแลความปลอดภัยของชุมชน

          ประชาชนในเทศบาลเมืองปัตตานีทุกคน มีบทบาทหน้าที่ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล ผ่านการร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมทำ และร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน การทำงานต้องมีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ             ด้านการดูแลความปลอดภัยของชุมชน จะจัดตั้งและส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำชุมชนที่มาจากคนที่ได้จากการคัดเลือกจากชุมชน การจัดให้มีไฟฟ้าสว่างทุกจุด จัดให้มีกิจกรรมอบรมความปลอดภัยและการดูแลซึ่งกันและกันในทุกชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในชุมชนและในเขตเทศบาล

  1. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี : สร้างธรรมาภิบาล และบริหารเทศบาลโดยชุมชนมีส่วนร่วม

          หัวใจสำคัญของการทำงาน คือ การสร้างระบบการทำงานที่สามารถสะท้อนปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และคนทำงานได้ทุกระดับ ดังนั้น ในการทำงานมีความจำเป็นต้องลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและใช้เทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดําเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปัตตานี และเว็บไซต์เทศบาลเมืองปัตตานี ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับ รวมทั้ง การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปัตตานี พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลทุกคนได้ช่วยกันสนับสนุน