อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
แผนยุทธศาสตร์
จำนวนเอกสารทั้งหมด 11 รายการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558-2564
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2558
แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2558-2560 กองสวัสดิการและสังคม
แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2558-2560 กองคลัง
แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2558-2560 สำนักช่าง
แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2558-2560 กองการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2558-2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2558-2560 สำนักปลัด
แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2558-2560 กองวิชาการและแผนงาน
แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2558-2560 กองการประปา
ไปที่หน้า