อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี
จำนวนเอกสารทั้งหมด 16 รายการ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เงินอดหนุทั่วไประบุวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอิ่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3 ( ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ต.ค-ธ.ค.63)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม- กันยายน 2563)
รายงานการแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)
ไปที่หน้า