อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ประวัติการจัดตั้งเทศบาล
การจัดตั้งเทศบาลเมืองปัตตานีในเริ่มแรก ได้รวมตำบลอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดปัตตานีจำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลสะบารัง ตำบลอาเนาะรู และตำบลจะบังติกอ ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองปัตตานีเมื่อ พุทธศักราช 2478 โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช 2476
ศาลาเทศบาลแห่งแรก ใช้ศาลาที่ทำการสุขศาลา ของจังหวัดเดิมเป็นที่ปฏิบัติงานตัวอาคารเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง ตั้งอยู่ที่ถนนเดชาตำบลสะบารัง เชิงสะพานเดชานุชิต ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2497 ได้ทำการก่อสร้างอาคาร ศาลาเทศบาลหลังใหม่ และสร้างเสร็จเรียบร้อย เมื่อปีพุทธศักราช 2500
ในปีพุทธศักราช 2535 ในสมัยของนางสาวสายไหม โกวิทยา เป็นนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีได้มี การปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลใหม่ ด้วยการขยายด้านข้างอาคารออกไปทั้งสองด้านพร้อม ต่อเติมอาคารด้านหลังทั้งชั้นบนและชั้นล่างใช้เป็นที่ปฏิบัติงาน บริการสาธารณะแก่ประชาชนจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2553 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปัตตานี โดยนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์นายกเทศมนตรี เมืองปัตตานี เห็นว่าอาคารเทศบาลที่ใช้ปฏิบัติงานอยู่มีความคับแคบ ไม่เอื้อต่อการให้บริการแก่พี่น้อง ประชาชนประกอบกับเพื่อรับรอง ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากการถ่ายโอนของ ส่วนราชการภูมิภาคต่างๆ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน

และขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 จึงได้ดำเนินการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ ขึ้นเป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็กทรงไทย สูง 4 ชั้น เชื่อมต่อกับ อาคารหลังเดิม ซึ่งได้กู้เงินจากสถาบันการเงิน ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปัตตานีและ ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในวงเงิน 61,700,000 บาท โดยเทศบาลเมืองปัตตานี ได้จัดให้มีการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ได้บริษัทภรณ์เพียร จำกัด เป็นผู้ทำการก่อสร้างใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 360 วัน (เริ่ม 26 ตุลาคม 2553) ณ ขณะเดือน ตุลาคม 2554 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จประมาณ 80 % เมื่อเสร็จเป็นที่ เรียบร้อยจะเป็นอาคาร สถาปัตยกรรมทรงไทยที่สวยงามและเทศบาลเมืองปัตตานีจะใช้พื้นที่ทั้งอาคารหลังเก่าและ อาคารหลัง ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการสาธารณะแก่ประชาชนต่อไป