อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
รายงานความพึงพอใจ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 18 รายการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานสถิติสำนักการช่าง รอบ 6 เดือน (1 เม.ย.- 30 ก.ย.64)
รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการเทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปี 2564
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักการช่าง ทม.ปน
รายงานสถิติผู้ใช้บริการสูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2563
สถิติและความพึงพอใจการใช้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิคส์ของราชการ เทศบาลเมืองปัตตานี พ.ย.63
สถิติและความพึงพอใจการใช้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิคส์ของราชการ เทศบาลเมืองปัตตานี ก.ย.-ต.ค.63
รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนและเคลื่อนย้ายของสำนักการช่าง
รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลเมืองปัตตานี
ไปที่หน้า