อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภารกิจสำนักกอง

สำนักปลัดเทศบาล

อำนาจหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและควบคุมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีภารกิจงานที่รับผิดชอบดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ

1.1 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. ฝ่ายปกครอง

2.1 งานรักษาความสงบ

2.2 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน

3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.1 งานบริหารงานทั่วไป

3.2 งานเลขานุการผู้บริหาร

4. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.1 งานบริหารงานทั่วไป

4.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1

4.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2

5. กลุ่มงานนิติการ

5.1 งานกฎหมายและระเบียบ

5.2 งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย

---- ไม่มีข้อมูล ----