อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
เจตจำนงสุจริต เทศบาลเมืองปัตตานี
จำนวนเอกสารทั้งหมด 3 รายการ
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลเมืองปัตตานี เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตเทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีผู้บริหารพ้นวาระ)
ประกาศเจตจำนงสุจริตเทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563