อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ผลการดำเนินงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 42 รายการ
ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.63-มี.ค.64)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
เผยแพร่งานวิจัย
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2561
รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำปี 2561
รายงานผลการประเมิน LPA 2560
รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๕๙
ไปที่หน้า