อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวฝาก
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปัตตานี เรื่อง เพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.14
23 พฤษภาคม 2565

เพิ่มชื่อบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)

รายเด็กหญิงวะรีฟ  แวหะยี

ข่าวฝากอื่นๆ